• ESOL Flyer

   

  ESOL-English for Speakers of Other Languages Program
  (Programas de inglés para hablantes de otros idiomas)
  (ESOL) pou Moun ki Pale lòt lang Aprann Anglè
  2010 E. Hillsborough Ave, Tampa, FL 33610
  (813) 769-5180

   

  Spring Semester runs January 8th through June 27th, 2024
  (El semestre de primavera comienza el 8 de enero hasta el 27 de junio 2024 )
  Sesyon prentan ap komanse 8 janvye 2024 pou fini 27 Out 2024

   

  Cost: $55 for new students (Tuition $45 + Testing Fee $10)
  $45 for returning students
  Costo: $55 para estudiantes nuevos (matricula $45 + tarifa de prueba $10)
  $45 para estudiantes que regresan
  Pri: $55 pou nouvo etidyan (Ekolaj $45 + Frè tès $10)
  $45 pou etidyan ki retounen yo

   

  Daytime Classes are held Monday-Friday 8am to 2pm
  Mid-day classes are Monday through Thursday 3pm to 6pm
  Evening classes are held Tuesdays and Thursdays 5:30pm-9:30pm

  Las clases durante el día se imparten de lunes a viernes de 8am a 2pm
  Las clases del mediodía son de lunes a jueves de 3 p. m. a 6 p. m. 
  Las clases de noche se imparten de martes y jueves de 5:30pm a 9:30pm

  Klas lajounen yo fèt Lendi-Vandredi 8am jiska 2pm
  Klas nan Mitan jounen yo fet Lendi-Jedi 3pm pou rive 6pm 
  Kou aswè yo fèt madi ak jedi: 5:30pm rive 9:30pm

   

  APPLY ONLINE AT https://www.hillsboroughschools.org/erwin,
  Or call for an appointment, or email one of our counselors below:
  Solicite en linea en https://www.hillsboroughschools.org/erwin  o llame para una cita, o envie
  un correco electrónico a uno de nuestros consejeros:
  APLIKE ANLIGN NAN https://www.hillsboroughschools.org/erwin,
  Oswa rele pou yon randevou, oswa imèl youn nan konseye nou yo anba

   
  Ana Bello - Ana.Bello1@hcps.net

Last Modified on May 23, 2024